Nagradzanie – motywacja wewnętrzna

Im bardziej i częściej małe dziecko będzie nagradzane za zrobienie czegokolwiek…..

Tym mniej będzie zainteresowane rzeczą, którą zrobił aby otrzymać nagrodę.

Ustawiczne nagradzanie dąży w kierunku ,,eutanazji” motywacji wewnętrznej i usypia dziecięce zachwyty!

CD

Mail do Ministerstwa Edukacji i Nauki

Szanowni Nauczyciele Wychowania Przedszkolnego🙂
W związku z wczorajszym mailem skierowanym przez MEiN do dyrektorów placówek oświatowych w całej Polsce, powstało poruszenie w temacie planowania nauczycieli (pkt 18 wspomnianego przeze mnie pisma).
Tak jak obiecałam we wczorajszym moim poście, w dniu dzisiejszym za pośrednictwem Wydawnictwa Bliżej Przedszkola napisałam do Dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego w MEiN maila następującej treści :
🔵Szanowny Panie Dyrektorze!
W dniu 18.11.2021 r. dyrektorzy placówek oświatowych w całej Polsce otrzymali drogą mailową pismo z załącznikami (sygnatura DKO-WNP.4092.108.2021.EL) dotyczące odbiurokratyzowania pracy szkół i placówek.
Ministerstwo Edukacji i Nauki, we współpracy z kuratorami oświaty, przygotowało zestawienie przykładów dotyczących tworzenia w szkołach dokumentacji niewymaganej przepisami prawa.
W załączniku nr 2, w wykazie dokumentacji niewymaganej przepisami prawa, w punkcie 18 znalazły się:
• Plany pracy nauczycieli przedszkola (roczne, miesięczne i tygodniowe).
Szanowny Panie Dyrektorze, analizując Ustawę z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe i art. 102.1, czytamy:
Statut przedszkola zawiera w szczególności:
12) zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z:
c) planowaniem i prowadzeniem pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz odpowiedzialnością za jej jakość…
W związku z powyższym, jako konsultant metodyczny wychowania przedszkolnego współpracujący z ogólnopolską grupą nauczycieli wychowania przedszkolnego z ramienia Wydawnictwa Bliżej Przedszkola, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie punktu nr 18 zawartego w wykazie dokumentów niewymaganych przepisami prawa.
Będę wdzięczna za udzielenie odpowiedzi.
Z poważaniem
https://agnieszkovo.pl/2021/11/18/ogolnopolska-rada-pedagogiczna-cz-xii-dokumentacja-w-przedszkolu/?fbclid=IwAR3WhqHPdCAiMaLZULF1CIK_f1cBrlE53s9hjIWPBQrquBq52VGU8Oak8Gs
CD

 

OGÓLNOPOLSKA RADA PEDAGOGICZNA CZ.XII ,,DOKUMENTACJA W PRZEDSZKOLU”

🍀🍀🍀OGÓLNOPOLSKA RADA PEDAGOGICZNA CZ.XII ,,DOKUMENTACJA W PRZEDSZKOLU”🍀🍀🍀

No to się doczekałam❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️😍😍😍

🔵Dziś dyrektorzy w całej Polsce otrzymali wykaz zbędnej dokumentacji, która NIE JEST wymagana przez prawo oświatowe. Informacja została wysłana mailem w celu zmniejszenia biurokracji.

🔵Od wielu lat tłumacze wszystkim , że warto znać przepisy. Prawo mówi ,,CO” ale nie mówi ,,JAK”, a wiele dokumentów wewnątrz placówek wymyślanych i tworzonych jest na ilość, a nie na jakość.

🔵Miesiąc temu na zamówienie jednego z Kuratoriów Oświaty prowadziłam wykład o dokumentacji w przedszkolu – co trzeba , a czego nie trzeba. To wizytatorzy i dyrektorzy (nie wszyscy oczywiście) wymyślają najczęściej swoje wewnętrzne papierologiczne ,,prawo”, a nauczyciele posłusznie wykonują te polecenia.

Na owym wykładzie wymieniłam tylko kilka dokumentów potrzebnych i koniecznych do pracy, podważyłam pozostałe wymyślane przez zwierzchników, i ku mojej radości pracownicy KO, zgodzili się ze mną !
Nie mogło być inaczej, myślę sobie 😉, jeśli posiłkowałam się konkretnymi przepisami. Trzeba je tylko znać, i się ich trzymać.

🔵Byłam 15 dyrektorem, nigdy nie robiłam nic ponad to, czego oczekiwały ode mnie rozporządzenia 🙂.

Lista przedstawiona przez MEiN jest długa i jak najbardziej rozsądna, choć niepokoi mnie pkt 18 😉. Dlaczego? Bowiem w Ustawie z 2016r Prawo oświatowe art.102.1 jest napisane wyraźnie

,,Statut przedszkola zawiera w szczególności : 12) zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z:
c) planowaniem i prowadzeniem pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz odpowiedzialnością za jej jakość ;

🔵Zatem podążając za tym wpisem, przedszkole musi w statucie wpisać zadanie dotyczące planowania. Mam nadzieje, że  punkt 18 doczeka się sprostowania lub zmiany w zapisie ustawy. Nie omieszkam wysłać zapytania do Dyrektora Departamentu 🙂

🔵 A poniżej lista dokumentów dla szkół i przedszkoli ;

1. Sprawozdania (cykliczne, np. comiesięczne) lub arkusze monitorowania realizacji programów nauczania przedmiotów (uwzględniających podstawę programową)
2. Uzasadnienia do wyboru podręczników i programów
3. Sprawozdania z ilościowej realizacji godzin wynikających
z ramowych planów nauczania
4. Rozkłady materiałów
5. Plany wynikowe
6. Klasowe plany pracy wychowawczo-profilaktycznej (zdarzają się również plany pracy wychowawczej z poszczególnych poziomów klas)
7. Sprawozdania z realizacji przyjętego klasowego planu pracy wychowawczo-profilaktycznej
8. Sprawozdania wychowawców klas (śródroczne lub roczne)
z podejmowanych działań z klasą
9. „Cząstkowe” sprawozdania (np. co miesiąc, pół roku) z realizacji planu rozwoju zawodowego, składane dyrektorowi szkoły oraz opiekunowi stażu dokumentacja potwierdzająca realizację poszczególnych działań nauczyciela
10. Wykaz szkoleń nauczyciela
11. Raporty z lekcji przeprowadzonych w czasie nauki zdalnej (temat lekcji, data, klasy, liczba uczniów, zrzuty ekranów, zdjęcia z platform komunikacyjnych)
12. Scenariusze/konspekty zajęć obserwowanych przez dyrektora
13. Raporty z analizy wyników nauczania
14. Sprawozdania wychowawcy klasy
15. Teczki wychowawców klas często jest to powielanie dokumentacji pedagoga
16. Zeszyty zachowania uczniów
17. Sprawozdania (półroczne i roczne) z pracy dydaktyczno-wychowawczej (np. wychowawcy, biblioteki, świetlicy szkolnej itp.)
18. Plany pracy nauczycieli przedszkola (roczne, miesięczne i tygodniowe)
19. Programy i opisy zajęć ponadobowiązkowych (ukierunkowanych na rozwój uczniów, np. dydaktyczno-wyrównawczych, kół zainteresowań) dołączanie do dziennika zajęć szczegółowego programu i opisów prowadzonych zajęć (oprócz tematów)
20. Sprawozdania dotyczące realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, kół zainteresowań
21. Diagnozy dotyczące różnorodnych obszarów działalności szkoły/placówki – tworzenie arkuszy ankiet, opracowywanie wyników ankietowania
22. Sprawozdania dotyczące organizowanych imprez i uroczystości szkolnych, zadań dodatkowych nauczyciela, konkursów, zawodów, projektów szkolnych itp.
23. Dokumentacja dotycząca konkursów szkolnych
24. Dziennik biblioteki
25. Instrukcje przeprowadzania egzaminów zewnętrznych (dot. egzaminu ósmoklasisty i maturalnego)
26. Diagnozy i analizy kompetencji i osiągnięć uczniów,
często w rezultacie tych diagnoz nie formułuje się wniosków lub formułuje się wnioski uogólnione bez wpływu na planowanie dalszych działań
27. Sprawozdania/raporty ze sprawdzianów „dyrektorskich”, testów kompetencji, badań diagnostycznych, próbnych egzaminów itp.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
28. Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
29. Sprawozdania z udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
30. Dublowanie w dokumentacji w zakresie organizacji kształcenia specjalnego informacji zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego w IPET-ach i ich modyfikacjach oraz w WOPFU-ach powielane są informacje zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego
31. Teczki uczniów ograniczenie do prowadzenia indywidualnych teczek uczniów wyłącznie dla dzieci/uczniów wskazanych w § 19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
32. Regulaminy dotyczące oceniania, np. przedmiotowe systemy oceniania, kryteria oceniania zachowania ucznia (punktowe, algorytmy, wzory służące do ustalania ocen zachowania), regulamin oceniania z zapisami dotyczącymi średniej ważonej)
33. Regulaminy przeprowadzania egzaminów zewnętrznych (np. instrukcja przygotowywania, organizacji i przebiegu przeprowadzania egzaminu maturalnego)
34. Regulamin ucznia prawa i obowiązki ucznia (to powinny zostać określone w statucie nie w osobnym dokumencie)
35. Regulamin korzystania z biblioteki
36. Regulamin dokonywania oceny pracy nauczyciela
37. Procedura dotycząca usprawiedliwiania nieobecności uczniów
38. Arkusze samooceny nauczyciela
39. Karty ewaluacji pracy własnej nauczyciela
40. Plany i/lub protokoły z zebrań wywiadówek i innych spotkań z rodzicami
41. Zeszyty korespondencji z rodzicami
42. Wzory oświadczeń rodziców o zapoznaniu z poszczególnymi dokumentami szkoły
43. Sprawozdania dotyczące współpracy z rodzicami
44. Sprawozdania dotyczące współpracy ze środowiskiem lokalnym
Inna sprawozdawczość nauczycieli
45. Sprawozdania opisujące wszystko, co nauczyciel robił w danym roku szkolnym, np. wycieczki, formy doskonalenia, plany na przyszłość itp.
46. Sprawozdania wychowawców klas, bibliotekarza, pedagoga, psychologa, logopedy
47. Sprawozdania dotyczące pełnionych przez nauczycieli dodatkowych funkcji np. opiekuna samorządu, opiekuna wolontariatu
48. Sprawozdania z przeprowadzanych konsultacji z uczniami
49. Zestawienia i statystyki dotyczące oceniania i frekwencji uczniów informacje te zawarte są w dziennikach lekcyjnych i dziennikach zajęć
50. Cykliczne sprawozdania dotyczące spotkań i pracy zespołów nauczycielskich (miesięczne, kwartalne, półroczne) – przedmiotowych, zadaniowych, klasowych (nauczycieli uczących w danym oddziale)

CD

Punkt widzenia….współpraca z rodzicami…

PUNKT  WIDZENIA ZALEŻY OD PUNTU SIEDZENIA….

🔵W zależności od swojej pozycji/sytuacji życiowej, ludzie postrzegają różnie różne zjawiska.

🔵Jeżeli „pozycja” w życiu się zmienia, zmienia się też często postrzeganie tych samych spraw, a to prowadzi bardzo często do konfliktów.

🔵Każdy człowiek zmienia się lub przystosowuje się na swój sposób do nowych sytuacji. Patrząc na różne rzeczy z innych punktów można dostrzec wiele sprzeczności , a jednocześnie pobudzić się do refleksji i w najlepszej wersji znaleźć rozwiązania ?

🔵Wiem, to baaaaardzo trudna droga.

🔵Warto jednak tę umiejętność trenować. Może to nie świat jest zły – a Twoje postrzeganie świata ????

🔵Oprócz codziennych życiowych sytuacji, przychodzi mi tez na myśl poruszany ostatnio w przedszkolach problem współpracy z rodzicami.

Na swoich szkoleniach staram się wytłumaczyć nauczycielom, że rodzic to stan umysłu 😉 – naszego nauczycielskiego😉

🔵I tak na przykład :

Rodzic przyjmuje do wiadomości to, co do niego mówi nauczyciel, i jak się zachowuje.
Następnie konfrontuje usłyszany komunikat ze swoimi myślami i uczuciami, reagując w indywidualny sposób.
Nauczyciel zwraca uwagę na tę reakcję i tak tworzy pętla komunikacyjna.

🔵Wiele razy zapewne wydaje Ci się, że tylko ty masz racje, ale nie oznacza to , że ja jej nie mam😊
Ty po prostu patrzysz na życie z innego punktu widzenia😉

CD

,,Pisanie” w przedszkolu …….

Na Facebook (Heather Shoemaker ) ukazał się poniższy tekst – ,,Spójrzcie na różnice między typową dziecięcą ręką (lewą) i typową 7-letnią ręką (po prawej). Chcesz wiedzieć, dlaczego dziecko w wieku przedszkolnym nie jest jeszcze w stanie pisać? Właśnie dlatego! Ich dłonie wciąż się rozwijają i nie są w pełni uformowane. Więc co powinni robić, żeby to wesprzeć? PLAY!! Zabawa w zabawę, kolorowanie, wycinanie, klejenie, zabawa na zewnątrz, kopanie w brudzie, zabawa sensoryczna, przebieranie, eksperymenty naukowe, koraliki, puzzle, rzucanie piłek itp.
Wszystkie te rzeczy pomagają im rozwijać się dłonie. Kiedy fizycznie będą gotowi do pisania, zrobią to! Nie ma co ich poganiać, pokażą ci jak będą gotowe.” ❤️
🔵No cóż, moi mili – okazuje się, że dla wielu nauczycieli przedszkolnych nie jest to takie oczywiste 🙁 .
 
🔵I nie przekonują mnie tłumaczenia, że rodzice chcą!
I nie przekonują mnie również tłumaczenia, że nauczyciele z I-III tego wymagają!
🔵My nauczyciele przedszkolni mamy swoją wiedzę na temat rozwoju małego dziecka, mamy swoją podstawę programową, która jasno określa umiejętności dzieci (na gładkiej kartce papieru) i powinniśmy z tego wszystkiego korzystać.
🔵Zazwyczaj w przedszkolach mamy tak dobry kontakt z rodzicami, że możemy im wytłumaczyć, a najlepiej pokazać na zajęciach otwartych/warsztatach co tak naprawdę, i dlaczego potrzebne jest dziecku przedszkolnemu aby przygotować go do szkoły!
🔵Zachęcam zatem do refleksji 😘, i troszkę więcej wiary w siebie, jako nauczyciela wychowania przedszkolnego😘 CD

Dorosły – emocjonalne lustro dziecka

🔵Przeglądając komp wpadło mi w oko takie oto zdjęcie 😁
🔵Siedzę w swoim gabinecie,a tu gwar i śmiech na korytarzu
– no nie , nie wytrzymam przecież, muszę iść zobaczyć -tam jest zdecydowanie ciekawej niż przy papierach 😉
🔵Uśmiecham się sama do siebie 😄 na myśl o tym wspomnieniu. Przypominam sobie miny dzieci kiedy wyszłam do nich i spytałam czy dadzą rade i mnie na kocu pociągnąć 😉
– ostrzegam , że duuuuużo ważę i będę ciężka – rzekłam 😊
– ciociu dyrektor, ale my jesteśmy silni !!!!!
🔵Dwa razy nie trzeba było mi powtarzać, a zabawa była przednia ! No bo nie każdego dnia zdarza się ciągnąć Ciocię Dyrektor na kocu po korytarzu przedszkola i krzyczeć z radości ile ,,fabryka sił dała”
🔵Czy nie na tym między innymi powinna polegać nasza praca w przedszkolu ?
Czy to nie nasze zadanie aby odzwierciedlać emocje naszych wychowanków?
Czy nie jest to ciekawym edukacyjnym wyzwaniem aby zostać empatycznym lustrem dziecka ?
🔵Wbrew pozorom, dzieci nie interesuje nasz monitoring podstawy programowej🙃 , a raczej akceptacja i bezwarunkowa uwaga nauczyciela skierowana na potrzeby i możliwości dziecka.
🔵PRZEDSZKOLE JEST – PRZED SZKOŁĄ ….Zawsze będę Wam te słowa przypominać.
🔵Chętnie też po raz któryś powtórzę słowa Jenny Gillet
,,Każdy nauczyciel, powinien zrozumieć, że uczymy kogoś – dziecko, człowieka – a nie treści” ❤️ CD

Literki – Przedszkole – Dziecko

Taki oto post ujrzały oczy me parę dni temu 😲.

Rany ludzie, dokąd tak biegniecie ?
Gdzie metodyka, gdzie dyrektor ?

Nie zabierajcie proszę dzieciom przedszkolnym dzieciństwa. ❤️

Jak mantrę będę powtarzać :
PRZEDSZKOLE jest PRZED – SZKOŁĄ!


P.S I żeby nie było – nie jestem przeciwniczką zabaw z literami w przedszkolu – ten blog jest tego dowodem. CD