OGÓLNOPOLSKA RADA PEDAGOGICZNA CZ.XII ,,DOKUMENTACJA W PRZEDSZKOLU”

🍀🍀🍀OGÓLNOPOLSKA RADA PEDAGOGICZNA CZ.XII ,,DOKUMENTACJA W PRZEDSZKOLU”🍀🍀🍀

No to się doczekałam❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️😍😍😍

🔵Dziś dyrektorzy w całej Polsce otrzymali wykaz zbędnej dokumentacji, która NIE JEST wymagana przez prawo oświatowe. Informacja została wysłana mailem w celu zmniejszenia biurokracji.

🔵Od wielu lat tłumacze wszystkim , że warto znać przepisy. Prawo mówi ,,CO” ale nie mówi ,,JAK”, a wiele dokumentów wewnątrz placówek wymyślanych i tworzonych jest na ilość, a nie na jakość.

🔵Miesiąc temu na zamówienie jednego z Kuratoriów Oświaty prowadziłam wykład o dokumentacji w przedszkolu – co trzeba , a czego nie trzeba. To wizytatorzy i dyrektorzy (nie wszyscy oczywiście) wymyślają najczęściej swoje wewnętrzne papierologiczne ,,prawo”, a nauczyciele posłusznie wykonują te polecenia.

Na owym wykładzie wymieniłam tylko kilka dokumentów potrzebnych i koniecznych do pracy, podważyłam pozostałe wymyślane przez zwierzchników, i ku mojej radości pracownicy KO, zgodzili się ze mną !
Nie mogło być inaczej, myślę sobie 😉, jeśli posiłkowałam się konkretnymi przepisami. Trzeba je tylko znać, i się ich trzymać.

🔵Byłam 15 dyrektorem, nigdy nie robiłam nic ponad to, czego oczekiwały ode mnie rozporządzenia 🙂.

Lista przedstawiona przez MEiN jest długa i jak najbardziej rozsądna, choć niepokoi mnie pkt 18 😉. Dlaczego? Bowiem w Ustawie z 2016r Prawo oświatowe art.102.1 jest napisane wyraźnie

,,Statut przedszkola zawiera w szczególności : 12) zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z:
c) planowaniem i prowadzeniem pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz odpowiedzialnością za jej jakość ;

🔵Zatem podążając za tym wpisem, przedszkole musi w statucie wpisać zadanie dotyczące planowania. Mam nadzieje, że  punkt 18 doczeka się sprostowania lub zmiany w zapisie ustawy. Nie omieszkam wysłać zapytania do Dyrektora Departamentu 🙂

🔵 A poniżej lista dokumentów dla szkół i przedszkoli ;

1. Sprawozdania (cykliczne, np. comiesięczne) lub arkusze monitorowania realizacji programów nauczania przedmiotów (uwzględniających podstawę programową)
2. Uzasadnienia do wyboru podręczników i programów
3. Sprawozdania z ilościowej realizacji godzin wynikających
z ramowych planów nauczania
4. Rozkłady materiałów
5. Plany wynikowe
6. Klasowe plany pracy wychowawczo-profilaktycznej (zdarzają się również plany pracy wychowawczej z poszczególnych poziomów klas)
7. Sprawozdania z realizacji przyjętego klasowego planu pracy wychowawczo-profilaktycznej
8. Sprawozdania wychowawców klas (śródroczne lub roczne)
z podejmowanych działań z klasą
9. „Cząstkowe” sprawozdania (np. co miesiąc, pół roku) z realizacji planu rozwoju zawodowego, składane dyrektorowi szkoły oraz opiekunowi stażu dokumentacja potwierdzająca realizację poszczególnych działań nauczyciela
10. Wykaz szkoleń nauczyciela
11. Raporty z lekcji przeprowadzonych w czasie nauki zdalnej (temat lekcji, data, klasy, liczba uczniów, zrzuty ekranów, zdjęcia z platform komunikacyjnych)
12. Scenariusze/konspekty zajęć obserwowanych przez dyrektora
13. Raporty z analizy wyników nauczania
14. Sprawozdania wychowawcy klasy
15. Teczki wychowawców klas często jest to powielanie dokumentacji pedagoga
16. Zeszyty zachowania uczniów
17. Sprawozdania (półroczne i roczne) z pracy dydaktyczno-wychowawczej (np. wychowawcy, biblioteki, świetlicy szkolnej itp.)
18. Plany pracy nauczycieli przedszkola (roczne, miesięczne i tygodniowe)
19. Programy i opisy zajęć ponadobowiązkowych (ukierunkowanych na rozwój uczniów, np. dydaktyczno-wyrównawczych, kół zainteresowań) dołączanie do dziennika zajęć szczegółowego programu i opisów prowadzonych zajęć (oprócz tematów)
20. Sprawozdania dotyczące realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, kół zainteresowań
21. Diagnozy dotyczące różnorodnych obszarów działalności szkoły/placówki – tworzenie arkuszy ankiet, opracowywanie wyników ankietowania
22. Sprawozdania dotyczące organizowanych imprez i uroczystości szkolnych, zadań dodatkowych nauczyciela, konkursów, zawodów, projektów szkolnych itp.
23. Dokumentacja dotycząca konkursów szkolnych
24. Dziennik biblioteki
25. Instrukcje przeprowadzania egzaminów zewnętrznych (dot. egzaminu ósmoklasisty i maturalnego)
26. Diagnozy i analizy kompetencji i osiągnięć uczniów,
często w rezultacie tych diagnoz nie formułuje się wniosków lub formułuje się wnioski uogólnione bez wpływu na planowanie dalszych działań
27. Sprawozdania/raporty ze sprawdzianów „dyrektorskich”, testów kompetencji, badań diagnostycznych, próbnych egzaminów itp.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
28. Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
29. Sprawozdania z udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
30. Dublowanie w dokumentacji w zakresie organizacji kształcenia specjalnego informacji zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego w IPET-ach i ich modyfikacjach oraz w WOPFU-ach powielane są informacje zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego
31. Teczki uczniów ograniczenie do prowadzenia indywidualnych teczek uczniów wyłącznie dla dzieci/uczniów wskazanych w § 19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
32. Regulaminy dotyczące oceniania, np. przedmiotowe systemy oceniania, kryteria oceniania zachowania ucznia (punktowe, algorytmy, wzory służące do ustalania ocen zachowania), regulamin oceniania z zapisami dotyczącymi średniej ważonej)
33. Regulaminy przeprowadzania egzaminów zewnętrznych (np. instrukcja przygotowywania, organizacji i przebiegu przeprowadzania egzaminu maturalnego)
34. Regulamin ucznia prawa i obowiązki ucznia (to powinny zostać określone w statucie nie w osobnym dokumencie)
35. Regulamin korzystania z biblioteki
36. Regulamin dokonywania oceny pracy nauczyciela
37. Procedura dotycząca usprawiedliwiania nieobecności uczniów
38. Arkusze samooceny nauczyciela
39. Karty ewaluacji pracy własnej nauczyciela
40. Plany i/lub protokoły z zebrań wywiadówek i innych spotkań z rodzicami
41. Zeszyty korespondencji z rodzicami
42. Wzory oświadczeń rodziców o zapoznaniu z poszczególnymi dokumentami szkoły
43. Sprawozdania dotyczące współpracy z rodzicami
44. Sprawozdania dotyczące współpracy ze środowiskiem lokalnym
Inna sprawozdawczość nauczycieli
45. Sprawozdania opisujące wszystko, co nauczyciel robił w danym roku szkolnym, np. wycieczki, formy doskonalenia, plany na przyszłość itp.
46. Sprawozdania wychowawców klas, bibliotekarza, pedagoga, psychologa, logopedy
47. Sprawozdania dotyczące pełnionych przez nauczycieli dodatkowych funkcji np. opiekuna samorządu, opiekuna wolontariatu
48. Sprawozdania z przeprowadzanych konsultacji z uczniami
49. Zestawienia i statystyki dotyczące oceniania i frekwencji uczniów informacje te zawarte są w dziennikach lekcyjnych i dziennikach zajęć
50. Cykliczne sprawozdania dotyczące spotkań i pracy zespołów nauczycielskich (miesięczne, kwartalne, półroczne) – przedmiotowych, zadaniowych, klasowych (nauczycieli uczących w danym oddziale)

CD

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *